Dobre praktyki w przedszkolu

W naszym przedszkolu wprowadzono projekt czytelniczy „Książka dla przedszkolaka”, wpłynęło to na częstsze obcowanie dzieci ze słowem pisanym. Przedszkolaki uczą się słuchać, potrafią przez dłuższy czas skupić swoją uwagę, wzbogacają swoją wiedzę i słownictwo.

Kładąc nacisk na bezpieczeństwo naszych wychowanków powstał projekt „Bezpieczny przedszkolak”, dzięki któremu dzieci poznają zasady bezpieczeństwa i ich przestrzegają zarówno w przedszkolu jak i w domu.

Urodziny w przedszkolu” to projekt lubiany przez wszystkich wychowanków, celem tego projektu jest rozwijanie u dzieci przynależności do grupy rówieśniczej oraz poczucia własnej wartości.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH
 
I „KSIĄŻKA DLA PRZEDSZKOLAKA” – WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA Z ODDZIAŁEM DZIECIĘCYM MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH

Cele działania:
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Poznawanie biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej.
• Rozwijanie postaw twórczych dzieci w połączeniu z wszechstronną aktywnością.
• Kształtowanie prawidłowych postaw czytelniczych.
• Wprowadzenie najmłodszych uczestników procesu kształcenia w świat technologii komunikacyjno-informacyjnych, oraz wdrażanie do przestrzegania bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera.
• Przybliżanie dzieciom wiedzy o otaczającej je rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Opis działania:
Książka ma ogromny wpływ na rozwój najmłodszych. Kontaktu ze słowem pisanym nie jest w stanie zastąpić nic innego. Czytające dziecko potrafi bawić się wyobraźnią, a przez to jest bardziej kreatywne i zainteresowane światem. Jednym z miejsc, w których króluje książka jest biblioteka, dlatego też nasze przedszkole w ciągu ostatnich lat systematycznie współpracowało z Oddziałem Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach.

W ramach tej współpracy:
• braliśmy udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie biblioteki,
• braliśmy udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,
• organizowaliśmy wystawę prac dzieci z naszego przedszkola,
• wzbogacałyśmy kąciki książki w naszym przedszkolu,
• zachęcałyśmy dzieci do korzystania z zasobów wypożyczalni biblioteki.

Uzyskane efekty:
• Cykliczne spotkania z książką wpłynęły na rozwój zainteresowań czytelniczych przedszkolaków, przybliżyły dzieciom literaturę dziecięcą i jej autorów.
• Wysłuchane bajki i opowiadania były dla dzieci inspiracją do różnorodnej działalności plastycznej, dzięki której podniosła się sprawność manualna naszych wychowanków.
• Dzieci zostały wprowadzone w świat wartości uniwersalnych ( prawda, dobro, piękno) poprzez stworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości.
• Nasi wychowankowie nabyli umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy, z biblioteki.
• Podczas zajęć w Czytelni Internetowej dzieci poznały podstawy obsługi komputera oraz dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
• Biblioteka stała się dla przedszkolaków miejscem przyjaznym, ciekawym, inspirującym do wielu różnorodnych działań.
• Spotkania w bibliotece były wspaniałą okazją do poznawania rzeczywistości społeczno – kulturalnej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, kulturowej.

Wnioski z realizacji:
Dzieci z naszego przedszkola z przyjemnością odwiedzają bibliotekę, bo wiedzą, że mogą tam znaleźć zarówno rozrywkę, jak i potrzebne informacje. W opisanych działaniach zawsze ważną rolę odgrywały książki, które stały się dla przedszkolaków nieodłącznymi towarzyszami przygód literackich, kulturalnych, teatralnych, plastycznych. Tę wielowymiarową współpracę z Oddziałem Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach planujemy kontynuować w następnych latach pracy naszego przedszkola.

Rady i przestrogi:
Budzenie motywacji czytelniczych, przygotowanie dziecka do tego, by w przyszłości stało się czytelnikiem dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy to ważne i trudne zadanie. W jego realizacji bardzo pomaga nam współpraca z biblioteką obfitująca w różnorodne, atrakcyjne dla przedszkolaków i nieszablonowe działania.

Kontakt z książką niesie za sobą same korzyści, a zatem niech będzie ona nieodłącznym przyjacielem dziecka

Sposoby upowszechniania:
• Umieszczanie informacji o działaniach związanych z projektem na stronie internetowej.
• Informowanie rodziców o realizacji projektu rozwijającego zainteresowania czytelnicze dzieci.
 
II „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” –DZIAŁANIA ROZWIJAJĄCE POSTAWY WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŚRODOWISKU.

Cele działania:
• rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające dobremu zdrowiu otoczenie,
• poznawanie zasad bezpieczeństwa oraz wdrażanie do ich przestrzegania,
• poznawanie zasad prawidłowego zachowania się podczas aktywności poza domem,
• poznawanie niebezpiecznych przedmiotów (obecnych także w domu),
• poznawanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach,
• zaznajomienie z numerami alarmowymi,
• kształtowanie właściwych reakcji na zagrożenia płynące ze strony środowiska,
• dowiadywanie się, w jaki sposób unikać zagrożeń wynikających z nieprawidłowych kontaktów ze zwierzętami,
• poznawanie możliwości własnego ciała (zajęcia metodą W. Sherborne),
• rozwijanie umiejętności współdziałania oraz poczucia odpowiedzialności za kolegów (zajęcia metodą W. Sherborne).

Opis działania:
Jednym z priorytetów naszego przedszkola jest dbałość o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Dążymy do wyposażenia dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności, nawyki i wiadomości, które umożliwią im dbanie o bezpieczeństwo własne i innych. W tym celu realizujemy projekty własne nauczycieli przedszkola: „Pies, który uczy i wychowuje” – zajęcia edukacyjne z psem,organizujemy zajęcia dodatkowe metodą ruchu rozwijającego W. Sherbornea takżeorganizujemy spotkania z ludźmi, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo ( policjant, żołnierz, pielęgniarka, ratownicy medyczni, strażacy).

Opis uzyskanych efektów:
Dzieci:
Są świadome sytuacji zagrażających im samym oraz kolegom, wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc w razie realnego zagrożenia, starają się przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, przedszkolu, na spacerach, placu zabaw, znają niektóre znaki drogowe oraz podstawowe zasady poruszania się po drogach i ulicach, wiedzą, jak zachować się w razie ataku ze strony niebezpiecznego psa.

Nauczyciele:
Dobra i dająca satysfakcję współpraca podczas realizacji zadań, promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, wzmożenie starań zmierzających do zapewnienia dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa.

Wnioski z realizacji:
• Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych im formach zajęć.
• Należy w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do utrwalania zdobytych umiejętności, nawyków.

Rady i przestrogi:
Każde dziecko musi wiedzieć, w jaki sposób bezpiecznie poznawać świat, jak chronić się przed zagrożeniami. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko przypominać dzieciom o zasadach bezpieczeństwa, ale także podejmować takie działania, które będą mobilizowały dzieci do ich przestrzegania.

Sposoby upowszechniania:
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z ludźmi którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo,
• Umieszczanie informacji o działaniach związanych z projektem na stronie internetowej.
• Informowanie rodziców o realizacji projektu.

 
III „URODZINY W PRZEDSZKOLU”-DOSTARCZANIE MIŁYCH I RADOSNYCH PRZEŻYĆ.

Cele działania:
• Nauka składania życzeń,
• Rozwijanie przynależności do grupy rówieśniczej
• Rozwijanie poczucia własnej wartości
• Przełamywanie nieśmiałości
• Dostarczanie pozytywnych przeżyć.
• Stwarzanie radosnej, przyjaznej atmosfery w grupie.

Opis działania:
Nasze przedszkole posiada własne urodzinowe rytuały. Pielęgnuje się je i przykłada do nich dużą wagę. Pozwala to zachować stałą strukturę tego szczególnego dnia, która jest dla dzieci łatwo rozpoznawalna. Urodziny w przedszkolu często są tematyczne, co zapewnia maluchom dodatkową ekscytację i niezapomniane chwile. Popularne motywy to np.: wyspa piratów, szkoła magii czy bohaterowie bajek.

Urodzinowe rytuały to:
• Nakrycie małego stolika urodzinowym obrusem.
• Tort urodzinowy ze świeczkami i ich zdmuchiwanie.
• Dekoracje pasujące do pory roku wykonane przez dzieci własnoręcznie.
• Drobny prezent dla jubilata przygotowany przez dzieci i nauczyciela.
• Wspólny słodki poczęstunek.
• Zajęcie honorowego miejsca przy stole.
• Odśpiewanie “Sto lat” i składanie życzeń.
• Jubilat może tego dnia wybierać gry i zabawy.

Efekty działań:
• Dzieci nabyły umiejętność składania sobie życzeń.
• Dzieci potrafią okazać swoje emocje, uczucia względem drugiej osoby.
• Dzieci pokonały swoje wewnętrzne bariery, mają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony rówieśników.
• Dzieci czują się dowartościowane.
• Dzieci aktywnie uczestniczą w organizowaniu urodzin w przedszkolu, potrafią zgodnie współdziałać.

Wnioski z realizacji:
• Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w celebrowaniu urodzin. Dzięki stosowanej przez nas dobrej praktyce dzieci czują się wyróżnione, docenione i z niecierpliwością czekają na swój wyjątkowy dzień.
• Należy w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do utrwalania zdobytych umiejętności, nawyków.

Rady i przestrogi:
• Należy zadbać, aby każde dziecko miało okazję do świętowania swoich urodzin w przedszkolu.
• Należy respektować poglądy religijne każdego wychowanka.

Sposoby upowszechniania:
• Wymiana informacji z innym przedszkolami.
• Przekazanie informacji rodzicom o zasadach obchodzenia urodzin na pierwszym zebraniu.