Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 – 2021

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach Statut Przedszkola Publicznego nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

NASZE PRZEDSZKOLE:

Przedszkole Publiczne nr 5 Czechowicach-Dziedzicach mieści się przy ul. Chrobrego1. Organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Kadra nauczycielska w naszym przedszkolu posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego.
Każda grupa posiada własną sale. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych , wystawki prac, kącik czytelniczy itp.
Wyposażenie sal, placu zabaw, środków dydaktycznych wpływają na właściwą realizacje programów oraz koncepcje pracy przedszkola. Spełniają one również wymogi bezpieczeństwa.
Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia w ramach pracy Zespołów Pomocy-Psychologiczno-pedagogicznej. Rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym (wystawy, występy artystyczne, konkursy), dbamy o całościowy rozwój dziecka oraz wzbogacamy formy współpracy z rodzicami (uroczystości, zajęcia otwarte, festyny, pogadanki, czytanie bajek, przedstawienia teatralne, zebrania, prelekcje, pedagogizacja rodziców).
Prowadzone są również zajęcia dodatkowe, nieodpłatne: język angielski, religia.
Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp.
Praca wychowawczo- dydaktyczno– opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka. Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole. Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy. Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.

Sylwetka absolwenta naszej placówki:
-potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
-potrafi obcować w środowisku przyrodniczym
-zna zasady zdrowego stylu życia
-potrafi współdziałać w zespole
-zna i respektuje normy społeczne
-jest twórczy
-zna tradycję regionu
-jest otwarty na problemy innych
-jest komunikatywny
-jest dobrze rozwinięty fizycznie
-ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

-Priorytetem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
-Zapewnienie bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw dzieci.
-Podnoszenie, jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli.
-Propagowanie wzorów – norm i zachowań społecznie akceptowanych.
-Przeciwdziałanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
-Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
-Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
-Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
-Doskonalenie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Cele koncepcji pracy przedszkola wpisują się w główne kierunki strategiczne zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty:
-Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową Państwa.
-Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
-Procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej koncepcji pracy.
-W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
-Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
-Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
-Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

MISJA

Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe!

Uczynimy wszystko, żeby czuło się bezpieczne i było akceptowane. Naszym zadaniem jest pomoc w poznaniu siebie, byciu tolerancyjnym, otwartym i samodzielnym człowiekiem. Akceptujemy tylko pozytywne rozwiązania i zachowania, które mają za zadanie wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy, rozbudzić w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, otwartość, a także wrażliwość. Chcemy wychować dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Metody czynne:
– metoda zadań stawianych dziecku,
– metoda samodzielnych doświadczeń,
– metoda kierowania własną działalnością dziecka,
– metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:
– pokaz,
– obserwacja,
– osobisty przykład nauczyciela,
– udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie.

Metody słowne:
– opowiadania,
– rozmowy,
– objaśnienia i instrukcje,
– zagadki,
– sposoby społecznego porozumiewania się,
– metody żywego słowa.

Nowatorskie toki metodyczne: pracujemy wykorzystując elementy metod:
– Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Gimnastyki ekspresyjnej R. Labana
– Opowieści ruchowej
– metody aktywnego słuchania muzyki Batii Starauss
– Metody K. Orffa
– Metody prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
– Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– Metody aktywizujące
– Relaksacyjne

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę, swoją nazwę, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
-Piknik jesienny dla dzieci,
-Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
-Dzień Pluszowego Misia,
-Spotkanie z górnikiem,
-Występy artystyczne dla seniorów Rady Osiedla „Lesisko”,
-Spartakiada Przedszkolaków,
-Wizyta Świętego Mikołaja,
-Wigilia w przedszkolu,
-Kiermasz Bożonarodzeniowy,
-Kiermasz Wielkanocny,
-Pieczenie ciasteczek świątecznych,
-Uroczyste obchodzenie urodzin,
-Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
-Bal Karnawałowy,
-Dzień otwarty przedszkola,
-Uroczystość „Powitania Wiosny”,
-Akcja „Sprzątanie Świata – Marsz Ekologiczny przedszkolaków,
-Dzień Mamy i Taty,
-Festyn rodzinny,
-Dzień Dziecka,
-Spotkania Artystyczne Przedszkolaków gminy Czechowice-Dziedzice,
-Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci w formie zajęć otwartych,
-Uroczyste pożegnanie starszaków.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Cele współpracy z rodzicami:
-holistyczny rozwój dziecka,
-dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
-nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
-przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
-przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
-wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
-włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
-podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizacje,
-ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, promowanie placówki w środowisku lokalnym.

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:
-zebrania ogólne i grupowe,
-konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
-prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły)
-zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
-zajęcia otwarte,
-zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, lekarz),
-udział w uroczystościach przedszkolnych,
-włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
-udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet,
-współorganizacja wystaw, wycieczek,
-angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA:

Cele:
-pozyskiwanie odpowiedniej ilości dzieci podczas rekrutacji,
-pozyskiwanie sponsorów i partnerów do współpracy,
-szerzenie pozytywnej roli wychowania przedszkolnego w środowisku.

Działania promocyjne obejmują:
-dbanie o jak najlepszą opinię o placówce w środowisku lokalnym,
-rozpowszechnianie wychowania przedszkolnego,
-prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej, fanpage na FB,
-organizowanie uroczystości,
-zabieganie o notatki w prasie,
-dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
-rozpowszechnianie informacji o przedszkolu.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 – 2021 ZADANIA:
2016/2017 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka, poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

2017/2018 Rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, wyrabianie postaw proekologicznych.

2018/2019 Rozwijanie aktywności ruchowej dziecka poprzez różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

2019/2020 Ja – Przedszkolak i inni Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnych sferach działalności – ze szczególnym uwzględnieniem integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

2020/21 Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności przez sztuki plastyczne. UWAGI KOŃCOWE
Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i będzie ulegać modyfikacji w wyniku zmieniających się uwarunkowań. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. Nasze Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

Cele współpracy z instytucjami:
-rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
-kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
-kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
-urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
-poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
-zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
-podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym
-dla społeczności lokalnej (Festyn),
-włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

Policja:
Zapraszanie policjantów do przedszkola –zapoznanie z umundurowaniem i zawodem Policjanta. Pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę. Kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.

Straż Pożarna:
Wycieczka do siedziby Państwowej Straży Pożarnej. Zaprezentowanie przez strażaków sprzętu gaśniczego. Rozmowa na temat ostrożnego obchodzenia się z ogniem. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki. Spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki. Szkolenie pracowników w ramach ppoż.

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna:
Pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni). Współdziałanie w zakresie pomocy rodzinie (konsultacje dla rodziców itp. ). Wspomaganie nauczycieli i rodziców w procesie pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dzieckiem oraz wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej. Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy. Współpraca z koordynatorami opiekunów Zawodowej Rodziny Zastępczej.

Służba Zdrowia:
Pokazy Ratownictwa Medycznego. Współpraca z higienistką, lekarzem pediatrą i stomatologiem, w celu zapewnienia prawidłowej opieki lekarskiej oraz wyrabiania nawyków higieniczno – zdrowotnych. Prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.

Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach
Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych. Udział przedszkolaków w zajęciach organizowanych w związku z akcją ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Udział w konkursach i wystawach.

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach:
Udział dzieci w uroczystościach lokalnych oraz w spektaklach teatralnych dla dzieci zorganizowanych przez MDK. Występy dzieci w ramach przeglądu artystycznego przedszkolaków.

Szkoła Podstawowa nr 4
Kontakty z dyrekcją szkoły mające na celu wymianę informacji o dzieciach (spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego). Wizyta dzieci przedszkolnych zapraszanych na szkolne teatrzyki. Prowadzenie przez przedszkole badań losów absolwentów poprzez skierowanie ankiety do nauczycieli klas nauczanie początkowego w szkołach podstawowych . Spotkania absolwentów z przedszkolakami podczas wizyt 6 -latków w szkołach podstawowych – udział przedszkolaków w lekcjach klas I –III. Wspólne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, rozgrywki sportowe i konkursy. Wizyta w szkole – zapoznanie przedszkolaków ze szkołą, spotkanie z nauczycielkami klas pierwszych.